محورهای همایش

 • سنتز نانو مواد
 • کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی
 • الکتروشیمی صنعتی و خوردگی
 • شیمی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • تصفیه آب و پساب های صنعتی
 • شیمی آلی
 • شیمی ترکیبات طبیعی و معطر
 • شیمی صنایع غذایی
 • شیمی پلیمر
 • شیمی تجزیه
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی سبز
 • فیتو شیمی
 • فتو شیمی
 • شیمی محیط زیست
 • انرژی نو و پیل سوختی
 • شیمی و صنایع دارویی
 • ترمودینامیک
 • کاتالیست و طراحی راکتور
 • مهندسی و کنترل فرآیند
 • مدلسازی و شبیه‌سازی
 • پدیده های انتقال